Kallelse till årsstämma

KFUM Uppsala Basket Herr kallar till årsstämma.

Tid: Torsdag  28 april 2016, kl 18:04,
Plats: Hotel von Kraemer, Uppsala.

 

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 


2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 


3. Fastställande av dagordning. 


4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 


5. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 


6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 


7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionerna/gruppernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 


8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 


9. Fastställande av medlemsavgifter. 


10. Val av: 


  • föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av ett år. 

  • Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år. 

  • Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte 
Styrelsens ledamöter delta. 

  • Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara 
sammankallande. 


11. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad 
medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller 
upplösning av föreningen, minst 30 dagar före mötet. 


12. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns 
med på dagordningen för mötet. 


13. Avslutande